Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 16/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 226

Unit 2 lớp 10 Writing - Bài viết School Talks - Lê Thị Minh Tiên

Tóm tắt bài

Filling in a form (Điền vào mẫu đơn.)

1. Unit 2 Lớp 10 Writing Task 1

Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. On what occasions do you have to fill in a form? (Bạn phải điền vào một mẫu đơn trong các tình huống nào?)

2. What sort of information do you often have to provide when you fill in a form? (Bạn thường cần phải cung cấp dạng thông tin nào khi bạn điền vào mẫu đơn.)

Guide to answer

1. I have to fill in a form when I enroll a class or a course, book a hotel room or apply for a job.

2. When I fill in a form, I have to provide my personal information or my background.

2. Unit 2 Lớp 10 Writing Task 2

Forms do not usually ask questions, but they ask for information. Match a line in A with a question in B. (Các mẫu đơn thường không hỏi các câu hỏi, nhưng chúng yêu cầu thông tin. Ghép một dòng ở A với một câu hỏi ở B.)

A B

1. First name

2. Surname

3. Date of birth

4. Place of birth

5. Present address

6. Marital status

7. Occupation

a. What do you do?

b. Where are you living at the moment?

c. Are you married or single?

d. What's your first name?

e. When were you born?

f. What's your surname?

g. Where were you born?

 

Guide to answer

1 2 3 4 5 6 7
d f e g h c a

 

3. Unit 2 Lớp 10 Writing Task 3

Forms ask you to do certain things. Do the following (Các mẫu đơn yêu cầu em làm việc nào đó. Hãy làm những việc sau)

1. Write your name in block capitals. (Viết in hoa tên của em)

___________________________________

2. Sign your name: (Chữ ký) ______________

3. Delete where not applicable. (Loại bỏ chỗ không phù hợp)

I am a student/ an employee/ an employer.

4. Put a cross if you are male. (Đánh dấu chéo nếu em là nam)

5. Put a tick if you are female. (Đánh dấu tick nếu em là nữ)

4. Unit 2 Lớp 10 Writing Task 4

Fill in the following form. (Điền vào mẫu đơn sau.)

Guide to answer

THE OAK TREE SCHOOL OF ENGLISH ENROLLMENT FORM

             PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Mr./Mrs./Miss*

Surname: NGUYEN

First name: NAM

Date of birth: NOVEMBER 15, 2000

Nationality: VIETNAMESE

Language(s): VIETNAMESE, ENGLISH

Address in your country: 102 XA DAN, DONG DA, HA NOI

Occupation: STUDENT

Reason for learning Engliish: Business/Pleasure/Exams/Others*

(if others, please specify)            

How many hours a day do you want to Stay at the school?

4 HOURS

What date you want to start? NOVEMBER 4, 2016

* Delete where not applicable.

Delete where not applicable: xóa thông tin không thích hợp

Nguồn tin: Lê Thị Minh Tiên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87