Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 22/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 355

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HALOGEN - GV: LÊ PHƯỚC SANG

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HALOGEN

 

1.  Haõy vieát vaø caân baèng caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra, neáu coù , khi cho khí clo  vaøo :

 

a) Al                              

 

 

 

b) Fe

 

 

 

c) H2O                                    

 

 

 

d)KOH

 

                                     

 

2. Haõy giaûi thích tính taåy traéng cuûa khí clo aåm.

 

 

3. Cho 8,7 g Manganñioxit vaøo dung dòch HCl dö .

   a) Tính theå tích khí bay ra.

   b) Daãn khí naøy vaøo boät nhoâm nung noùng , haõy tính khoái löôïng saûn phaåm,bieát hieäu suaát cuûa phaûn öùng naøy laø 90%.

 

 

4. Haõy boå tuùc vaø caân baèng caùc phaûn öùng:

 

 1.  KCl + H2SO4ññ    ®

   

   

 2. CaCl2  + H2SO4ññ®

   

   

 3. MnO2 + HCl   ®

   

   

 4. Al(OH)3  + HCl  ®

 

 

5. Cho MnO2 taùc duïng vôùi axit HCl dö , ñun noùng , thu ñöôïc 16,8 lít khí clo ôû ñkc. Tính khoái löôïng MnO2 ñaõ duøng , bieát hieäu suaát phaûn öùng laø 80%.(Cho Mn=55, O=16).

 

 

6. Cho caùc chaát sau ñaây :

a) kali clorua;

b) canxi clorua ;

c) mangan ñioxit;

d) axit sunfuric ñaäm ñaëc.

 

Ñem troän hai hoaëc 3 chaát vôùi nhau . Troän nhö theá naøo ñeå taïo thaønh hidroclorua? Troän nhö theá naøo ñeå taïo thaønh clo? Vieát phöông trình phaûn öùng.

 

 

7.  Hoaø tan 11,2 lít khí hidroclorua (ñkc) vaøo nöôùc taïo ra 1 dd A. Cho vaøo dd A 300 g dd NaOH 10% . Moâi tröôøng cuûa dd thu ñöôïc laø axit , trung hoaø hay kieàm?Ñem coâ caïn dd thu ñöôïc , ta ñöôïc bao nhieâu gam muoái?

 

 

8. Cho 1,95 g hoãn hôïp Al, Mg vaøo dd HCl dö  , thu ñöôïc 2,24 lít khí(ñkc) . Tính khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp ban ñaàu.

 

9. Cho 10,3 g hoãn hôïp Cu, Al, Fe vaøo dd HCl dö , thu ñöôïc 5,6 lít khí (ñkc) vaø 2 g chaát  khoâng tan.

a)Tính khoái löôïng moãi chaát vaø thaønh phaàn phaàn traêm theo khoái löôïng hoãn hôïp ban ñaàu.

      b) Neáu cho hoãn hôïp treân nung noùng  roài taùc duïng vôùi khí clo. Tính theå tích khí clo  ñeå taùc duïng heát vôùi hoãn hôïp.

 

 

10. Ñeå hoaø tan moät hoãn hôïp goàm Zn vaø ZnO phaûi duøng 100,8 ml dd HCl 36,5% , d=1,19.       Phaûn öùng laøm giaûi phoùng 8,96 l khí (ñkc). Tính khoái löôïng hoãn hôïp Zn vaø ZnO ñaõ ñem phaûn öùng?

11. Coù 26,6 gam hoãn hôïp goàm KCl  vaø NaCl. Hoaø tan hoãn hôïp vaøo nöôùc thaønh 500 g dd. Cho dd taùc duïng vôùi AgNO3 vöøa ñuû thì  taïo thaønh 57,4 g keát tuûa .

Tính noàng ñoä % cuûa  moãi muoái trong  dd ñaàu?

 

12. Cho axit sunfuric ñaëc taùc duïng vôùi 58,5 g natri clorua , ñun noùng . Hoaø tan khí taïo thaønh vaøo 146 g nöôùc .Tính noàng ñoä % cuûa dung dòch thu ñöôïc.

 

13. Coù moät dd chöùa ñoàng thôøi HCl vaø H2SO4 . Cho 200 g dd ñoù taùc duïng vôùi BaCl2 coù dö thì taïo thaønh 46,6 g chaát keát tuûa . Loïc boû keát tuûa . Ñeå trung hoaø nöôùc loïc (dd thu ñöôïc sau khi taùch boû keát tuûa baèng caùch loïc ) ngöôøi ta phaûi duøng 500 ml dd NaOH 1,6M . Tính noàng ñoä % cuûa moãi axit trong dd ban ñaàu.

 

 

14. Cho 69,8 g mangan ñioxit taùc duïng vôùi axit clohidric ñaëc .Khí Clo sinh ra cho ñi qua 500 ml dung dòch NaOH 4 mol/l ôû t0 thöôøng .

 1. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra trong thí nghieäm.
 2. Tính noàng ñoä mol/l cuûa caùc muoái trong dd thu ñöôïc , coi theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå.

 

 

15. Vieá PTHH chöùng minh HCl vöøa coù tính oxihoaù vöøa coù tính khöû

 

 

 

 

TRẮC NGHIỆM

1. Những nguyên tố ở nhóm nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5?

            A. nhóm cacbon                                               B. nhóm nitơ

            C. nhóm oxi                                                      D. nhóm halogen

2. Các nguyên tử halogen đều có

            A. 3e ở lớp ngoài cùng                          B. 5e ở lớp ngoài cùng

            C. 7e ở lớp ngoài cùng                          D. 8e ở lớp ngoài cùng

Trong các phản ứng hoá học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron?

            A. nhận thêm 1 electron                                    B. nhận thêm 2 electron

            C. nhường đi 1 electron                                    D. nhường đi 7 electron

6. Phản ứng của khí Cl2 với khí H2 xảy ra ở điều kiện nào sau đây?       

            A. nhiệt độ thấp dưới 0oC

            B. nhiệt độ thường (25oC,trong bóng tối)

            C. trong bóng tối

            D. có ánh sáng

7. Sợi dây đồng nóng đỏ cháy sáng trong bình chứa khí A. A là khí nào sau đây?

            A. cacbon (II) oxit                                            B. clo              

            C. hiđro                                                            D. nitơ

8. Clo không phản ứng với chất nào sau đây?

            A. NaOH                     B. NaCl                       C. Ca(OH)2                 D. NaBr

9. Trong phản ứng Cl2 + H2O → HCl + HClO. Phát biểu nào sau đây đúng ?

            A. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hoá

            B. Clo chỉ đóng vai trò chất khử

            C. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hoá, vừa đóng vai trò chất khử

            D. nước đóng vai trò chất khử

10. Ở công ty hoá chất Việt Trì người ta điều chế clo bằng phản ứng nào sau đây?

            A. 2NaCl  2Na  +  Cl2

            B. 2NaCl  + 2H2O  H2  +  2NaOH  +  Cl2

            C. 2HCl  H2  +  Cl2

            D. F2  +  2NaCl → 2NaF  +  Cl2

11. Đổ dung dịch kiềm chỉ vào dung dịch chứa 5,715g muối sắt clorua thu được 4,050g kết tủa sắt hiđroxit. Số oxi hoá của sắt trong muối clorua đó là bao nhiêu?

            A. +2                                                               B. +2 và +3

            C. +3                                                               D. không xác định được

12. Bao nhiêu gam clo đủ để tác dụng với kim loại nhôm tạo thành 26,7g AlCl3?

            A. 23,1g                       B. 21,3g                       C. 12,3g                       D. 13,2g

13. Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm ?       A. H2  +  Cl2    2HCl

            B. Cl2  +  H2O  →  HCl  +  HClO

            C. Cl2  +  SO2   +  2H2O  →  2HCl  +  HCl

            D. NaOH  +  H2SO4    NaHSO4  + HCl

                   (rắn)          (đặc)

 

Tác giả: LÊ PHƯỚC SANG

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164