Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 22/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 1015

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

 

1. Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị

Liên kết CHT là liên kết

A. Giữa các phi kim với nhau

B. Giữa các cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử

C. được hình thành do sự dung chung electron của 2 nhuyên tử khác nhau

D. được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung

 

2. Chọn câu đúng trong các câu sau

A. Trong liên kết CHT cặp electron lệch về phía nguyên tử có đ âm điện nhỏ hơn

B. Liên kết CHT có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu số đo âm điện từ 0,4 đến nhỏ hợn 1,7

C. Liên kết CHT không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học

D. Hiệu số độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu

 

3. Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho

A. khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành kiên kết hóa học

B. khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác

C. khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu  của nguyên tử đó

D. khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác

 

4. Dựa vào hiệu số độ âm điện của các nguyên tố , hãy cho biết loại liên kết trong các chất sau đây :

 

1/. AlCl3

 

 

2/. CaCl2

 

 

3/. CaS

 

 

4/. Al2S3

 

 

 

5. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử

 

Cl2

 

 

CH4

 

 

C2H4

 

C2H2

 

 

NH3

 

 

6. Xác định số oxihoá của các nguyên tố trong các hợp chất , phân tử và ion sau

 

 

 

1/. CO2                                  H2O                            SO3                             NH3

 

 

 

2/. NO                                   NO2                            Na+                             Cu2+

 

 

 

3/. Fe                                                Fe2+                            Fe3+                            Al3+

 

 

 

4/. H2S                                  S                                  H2SO3                     H2SO4

 

 

 

5/. HCl                                  HClO                          NaClO2                   HClO3                          

 

 

6/. HClO3                             Mn                             MnCl2                        MnO2

 

 

7/. KMnO4                           MnO4-                        SO42-                          NH4+

 

 

7. Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng  . Viết cấu hình electron nguyên tử  và ion tương ứng

 

Na                  ® Na+                                                           Mg      ® Mg2+

 

Cấu hình electron                                                          Cấu hình electron

 

Na ( Z =      )                                                             Mg ( Z =      )

 

Na+ ( Z =     )                                                                        Mg 2+ ( Z =     ) 

 

Þ  cấu hình electron lớp ngoài cùng của ion

Al                    ® Al3+                                                          Cl        ®  Cl-

 

 

Cấu hình electron                                                          Cấu hình electron

 

Na ( Z =      )                                                             Cl ( Z =      )

 

 

Na+ ( Z =     )                                                                        Cl - ( Z =     ) 

 

Þ  cấu hình electron lớp ngoài cùng của ion

 

 

 

 

S                      ® S2-                                                             O         ®       O2-

 

Cấu hình electron                                                          Cấu hình electron

 

S ( Z =      )                                                                            O ( Z =      )

 

 

S 2- ( Z =     )                                                                         O 2- ( Z =     ) 

 

Þ  cấu hình electron lớp ngoài cùng của ion

 

 

 

8. Dựa vào hiệu số độ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử , hãy xác định loại liên kết trong các phân tử sau

 

 

Na2O

 

 

MgO

 

 

Al2O3

 

 

SiO2

 

 

P2O5

 

 

SO3

 

 

Cl2O7

 

 

 

9. Viết CTCT các phân tử sau . Cho biết loại liên kết trong các phân tử nầy  và phân tử nào có độ phân cực mạnh  nhất ?

 

 

N2

 

 

CH4­

 

 

H2O

 

 

NH3

 

 

10. Một nguyên tử có cấu hình electron 1s2  2s22p3

 

a/. Xác định vị trí của nguyên tố đó trong HTTH , suy ra công thức hợp chất khí với hydro .

 

b/. Viết CTE và CTCT của phân tử đó

 

 

 

 

Tác giả: NGUYỄN MỸ HOA

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164