Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 2/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 204

BÀI TẬP NH3 - GV: LÊ PHƯỚC SANG

BÀI TẬP AMONIAC

 

  1. Viết phản ứng xảy ra của NH3 lần lượt với Cl2, O2( xt), CuO, O2 không xt. Xác định số oxi hóa của N trong pứ, cho biết vai trò của NH3 trong từng pứ.

….……………………………………………

……………………………………………..

  1. Bổ túc phản ứng

A/ N2Description: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A2D.tmp.pngNH3Description: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A2E.tmp.pngNO Description: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A2F.tmp.pngNO2

….……………………………………………

….……………………………………………

….……………………………………………

….……………………………………………

….…………………………………………

….……………………………………………

….……………………………………………

….……………………………………………

B/ NH4Cl NH3 N2 AlN

NO NO2

….……………………………………………

….……………………………………………

….……………………………………………

….……………………………………………

……………………………………………….

 

 

 

  1. Nêu hiện tượng ( nếu có) và Viết phản ứng ở dạng phân tử, ion rút gọn ( nếu có) các phản ứng sau

A/ NH3  + HNO3

B/ NH3 + dd MgCl2 

C/ NH3 + dd  Fe(NO3)3 

4. Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 (đkc) để điều chế được 51g NH3. Biết hiệu suất phản ứng là 25%.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tính thể tích dung dịch HCl 20% ( d=1,1) cần dùng để trung hòa hết 17g NH3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Thể tích khí oxi (đkc) cần để đốt cháy hết 6,8g NH3 tạo thành khí NO và H2O là bao nhiêu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Dẫn 2,24 lít khí NH3 ( đkc) đi qua ống đựng16g CuO , nung nóng thu được chất rắn X  

a/ Tính khối lượng X                        b/ Tính thể tích dd HCl 0,5M đủ pứ với X

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

8. Cho 896cm3 NH3 ( đkc) pứ với 100ml dd A có chứa 2 axit HCl , H2SO4 thu được 2,39g hỗn hợp muối . Tính khôi lượng mối muối và CM  từng axit

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Cho 23,9 gam hỗn hợp gồm NH4Cl và (NH4)2SO4 tác dụng vừa đủ với 200cm3 dung dịch NaOH 2M.

      a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu ?  

      b) Tính V khí bay ra.( đkc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Tác giả: GV: LÊ PHƯỚC SANG

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87