Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 2/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 188

BÀI TẬP PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION - GV: NGUYỄN MỸ HOA

BÀI TẬP VẬN DỤNG: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH

Câu 1: Viết PTPU ở dạng phân tử, ion đầy đủ, ion thu gọn (nếu xảy ra)

 1. NaCl + AgNO3: ……………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

 2. Na2S + HCl. ………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………

 3. Pb(NO3)2 + H2S . ………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

 4. Al2(SO4)3 +Ba(NO3)2 ………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………….

 5. CO2(dư) + Ba(OH)­2 ………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………….

 6. Ca(HCO3)2 + HCl………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………….

 7. CH3COOH +NaOH ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………….

 8. CaCO3+HNO3 ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………….

 9. CuSO4 + Na2S ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………….

 10. Ba(OH)2 +H2SO4 ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Viết phương trình phản ứng ở dạng phân tử của các phương trình ion rút gọn sau:

 1. Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2

  …………………………………………………..

 2. S2- + 2H+ → H2S

  ………………………………………………….

 3. H+ + OH- → H2O

  …………………………………………………

 4. Cu2+ + S2- → CuS

  …………………………………………………

 5. Ba2+ + SO42-→ BaSO4

…………………………………………………

 1. Ca2+ + CO32- CaCO3

  …………………………………………………

 2. CO32- + 2H+ H2O + CO2

  …………………………………………………

 3. Fe(OH)3 + 3H+→ Fe3+ + 3H2O

  ………………………………………………..

 4. HCO3- +OH- → CO32- +H2O

  ……………………………………………….

 5. Al2O3+6H+→ 2Al3++ 3H2O

……………………………………………….

Câu 3: Bổ túc phản ứng, viết ptpu ở dạng phân tử, ion rút gọn

a/ BaCl2 + ? → NaCl + ?

…………………………………………………

…………………………………………………

b/ FeS +? → FeCl2 +?

…………………………………………………

…………………………………………………

c/ CuSO4 + ? Cu(OH)2 + ?

…………………………………………………

…………………………………………………

d/ MgCl2 + ? MgCO3 + ?

…………………………………………………

…………………………………………………

e/ K2CO3 + ? CO2 + ? + ?

…………………………………………………

…………………………………………………

f/ ? + ? K2SO4 + 2H2O

…………………………………………………

…………………………………………………

 

Tác giả: GV: NGUYỄN MỸ HOA

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87