Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 2/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 158

BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LY - GV: NGÔ LÊ ÁI TRINH

BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LY

  • Câu 1.Cho các chất sau: axit axetic ( CH3COOH), tinh bột, cacbon (C ), nhôm, ancol etylic (C2H5OH), natri sunfat (Na2SO4), nhôm clorua(AlCl3), saccarozo, glixerol, kali hidroxit ( KOH), phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3) , nhôm oxit ( Al2O3), natri oxit ( Na2O). Hãy cho biết chất nào là chất điện li, chất nào không là chất điện li?

Chất điện li

Chất không điện li

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2. Viết phương trình điện li của:


a/ KCl …………………………………

 

b/ Na2SO3 ……………………………….

c/ (NH4)3PO4…………………………….

d/ ZnSO4……………………………………………….

e/ MgBr2 ………………………………..

f/ Al2(SO4)3……………………………..

g/ (CH3COO)3Al………………………….

h/ K2S…………………………………….

k/ (NH4)2CO3…………………………….

l/ Fe2(SO4)3……………………………….

m/ NaOH………………………………..

n/ Ca(OH)2…………………………….

o/ Ba(OH)2………………………………

p/ KOH…………………………………...

q/ HNO3 …………………………………

r/ HClO4 …………………………………

s/HBr…………………………………….

t/HClO……………………………………

u/ HCN…………………………………

v/HF……………………………………

w/ CH3COOH………………………….

Câu 3. Hãy viết công thức hóa học của các chất mà trong dung dịch có chứa các ion :

a/ Na+ và CO32- ......................................

b/ Ca2+ và CH3COO- ..............................

c/ K+ và PO43- .......................................

d/ Mn2+ và SO42- .................................

Câu 4. tính nồng độ mol/l của từng ion trong các dd sau

a/ AlCl3 0,5M ……………………………..

……………………………………………..

b/ dd HNO3 10%( d= 1,054g/ml )

....................................................................

 

Tác giả: GV: NGÔ LÊ ÁI TRINH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87