Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 17/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 192

GIÁO ÁN KHÁI QUÁT NHÓM NITO - GV: NGUYỄN MỸ

KHAÙI QUAÙT NHOÙM NITÔ

I. VÒ TRÍ CUÛA NHOÙM NITÔ TRONG BAÛNG TUAÀN HOAØN

- Thuoäc nhoùm VA trong BTH .

 - Nhoùm Nitô goàm : Nitô (N) , Photpho (P) , Asen(As) , atimon (Sb) vaø bitmut (Bi) .

- Chuùng ñeàu thuoäc caùc nguyeân toá p .

1.  Caáu hình electron cuûa nguyeân töû 

- Caáu hình  lôùp electron ngoaøi cuøng : ns2np3

 


        ns2          np3

- ÔÛ traïng thaùi cô baûn , nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá nhoùm nitô coù 3 electron ñoäc thaân , do ñoù trong caùc hôïp chaát chuùng coù coäng hoùa trò laø 3 .

- Ñoái vôùi caùc nguyeân toá : P , As , Sb ôû traïng thaùi kích thích coù 5 elctron ñoäc thaân neân trong hôïp chaát chuùng coù Lieân keát coäng hoùa trò laø 5 ( Tröø Nitô ).

                          

2 . Söï bieán ñoåi tính chaát cuûa caùc ñôn chaát

a. Tính oxi hoùa khöû :

- Trong caùc hôïp chaát cuûa chuùng coù caùc soá oxi hoaù : -3 , +3 , +5 .

Rieâng Nitô coùn coù caùc soá oxi hoaù : +1 , +2 , +4 .

- Caùc nguyeân toá nhoùm Nitô heå hieän tính oxi hoaù vaø tính khöû .

- Khaû naêng oxi hoùa giaûm töø nitô ñeán bitmut .

b. Tính kim loaïi -  phi kim

- Ñi töø nitô ñeán bitmut , tính phi kim cuûa caùc nguyeân toá giaûm daàn , ñoàng thôøi tính kim loaïi taêng daàn .

 

3.  Söï bieán ñoåi tính chaát cuûa caùc hôïp chaát

a. Hôïp chaát vôùi hiñro : RH3

- Ñoä beàn nhieät cuûa caùc hiñrua giaûm töø NH3 ñeán BiH3 .

- Dung dòch cuûa chuùng khoâng coù tính axít .

b. Oxit vaø hiñroxit :

- Coù soá oxi hoaù cao nhaát vôùi oâxi : +5

            Ñoä beàn cuûa hôïp chaát vôùi soá oxihoaù +5 giaûm xuoáng

Nghóa laø caùc hôïp chaát : N2O5, P2O5 , HNO3 , H3PO4 ... coù ñoä beàn giaûm .

Vôùi N vaø P soá oxi hoùa +5 laø ñaëc tröng .

- Vôùi soá oxi hoùa +3

Tính bazô cuûa caùc oxit vaø hiñroxit taêng coøn tính axit giaûm theo chieàu töø nitô ñeán bitmut-

VD: As2O3,Sb2O3, Bi2O3

            As(OH)3 , Sb(OH)3 , Bi(OH)3  coù ñoä beàn taêng

 

 

Tác giả: NGUYỄN MỸ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87