Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 17/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 211

GIÁO ÁN MUỐI AMONI - GV: TRẦN THỊ YẾN PHƯỢNG

MUỐI AMONI -NH4+

I/ Lí tính

- Là tinh thể ion, tan nhiều trong nước, khi tan điện li hoàn toàn thành ion NH4+ không màu

- Gồm các muối:  NH4Cl, (NH4)3PO4, NH4NO3 …..

Áp dụng: Viết phương trình điện li của các dung dịch muối NH4NO3, (NH4)2SO4

……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

II/ Hóa tính

1/ Pứ trao đổi ion :

a/ pứ với dd kiềm ( OH-)tạo khí NH3 dùng nhận biết ion NH4+

Vd: (NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NH3 + Na2SO4 + 2H2O  

Pt ion thu gọn: NH4+ + OH-  → NH3  +  H2O

b/  phản ứng trao đổi ion với dd muối, axit (đk có kết tủa hay bay hơi)

vd:  NH4Cl  + AgNO3 → NH4NO3 +  AgCl ↓

       (NH4)2CO3 + 2HCl →  2NH4Cl + H2O + CO2

2/ Phản ứng nhiệt phân: 

a/  goác cuûa axit khoâng coù tính oxi hoùa

NH4Cl  Description: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A42.tmp.png NH3 + HCl                       

(NH4)2CO3 Description: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A43.tmp.png NH3 + NH4HCO3 ( r)

 NH4HCO3 Description: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A44.tmp.png NH3 +  CO2 +  H2O   

 ( NH4HCO3 được dùng làm xốp bánh ; bột nở )

b/ goác cuûa axit coù tính oxi hoùa bò nhieät phaân cho ra N2, N2O

NH4NO2 Description: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A45.tmp.pngN2 + 2H2O

NH4NO3  Description: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A55.tmp.png N2O  +  2H2O

 

 

Tác giả: TRẦN THỊ YẾN PHƯỢNG

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87