Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 17/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 255

GIÁO ÁN SỰ ĐIỆN LY CỦA NƯỚC-pH-CHẤT CHỈ THỊ - GV: PHẠM THỊ HƯƠNG TRANG

Söï ñieän li cuûa nöôùc – pH. Chaát chæ thò axit – bazô

1.      Nước là chất điện li rất yếu: 

Thực nghiệm cho thấy nước là chất điện li rất yếu:   H2O        H+  + OH-  

  [H+] = [ OH-] = 10-7 M : mt trung tính

Ø  Tích số ion của nước :

= [H+] .[OH-]  =10-14 M ( đo ở 25oC)

2.      Khái niệm về pH

   Nếu [H+] = 1,0.10–a M  thì  pH = a      

       pH =    lg [H+]

Vd:  [H+] = 10-3M > [OH-]

 pH=3 : Môi trường axit        

  [H+]  = 10-9 M

  pH = 9 : môi trường baz

v  Môi trường dung dịch được đánh giá dựa vào nồng độ H+ và pH dung dịch.

[H+]

pH

Môi trường dd

= 1,0.10-7M

= 7

Trung tính

> 1,0.10-7M

< 7

Axit

< 1,0.10-7M

> 7

Bazơ

v  Môi trường của dung dịch muối:

- Muối tạo bởi axit mạnh và baz mạnh ( NaCl, Na2SO4..) có môi trường trung tính, không đổi màu quì tím ( pH =7)

-  Muối tạo bởi axit mạnh và baz yếu ( NH4NO3, ..) có môi trường axit làm quì tím hoá đỏ ( pH <7)

-  Muối tạo bởi axit yếu và baz mạnh ( CH3COONa, Na2S ...) có môi trường baz làm quì tím hoá xanh ( pH >7)

Áp dụng:

1.      tính pH của các dung dịch sau

a/   H2SO4 0,05M                    b/   HNO3 0,001M            

c/  dd NaOH  0,01M   d/ dd Ba(OH)2 0,05M

…………………………………………………..

…………………………………………………..

………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………………………………

…………………………………………………….

2.      Tính nồng độ mol/ lít của các ion có trong các dung dịch sau:

a/ dd HCl có pH = 2

b/ dd Ca(OH)2 có pH = 12

…………………………………………………….

……………………………………………………

…………………………………………………….

……………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

v  Áp dụng: cho quỳ tìm vào các dung dịch muối sau, nêu hiện tượng và pH của các dd

Dung dịch muối

Quỳ tím

pH

NaCl

 

 

Ca(NO3)2

 

 

(NH4)2SO4

 

 

CH3COONa

 

 

Al(NO3)3

 

 

K2CO3

 

 

 

Tác giả: PHẠM THỊ HƯƠNG TRANG

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87