Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 2/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 215

TRẮC NGHIỆM AMONIAC - MUỐI AMONI - GV: TRẦN THỊ YẾN PHƯỢNG

TRẮC NGHIỆM NH3 – MUỐI AMONI

 1. Trong dd NH3 là một bazơ yếu vì

  A. Amoniac tan nhiều trong H2O.                    B. Phân tử NH3 là phân tử có cực.

  C. Khi tan trong H2O , NH3 kết hợp với H2O tạo ra các ion NH4+ và OH-

        D. Khi tan trong H2O , chỉ một phần nhỏ các phân tử NH3  kết hợp với ion H+ của H2O tạo ra các ion NH4+ và OH-.

 2. Tính chất hóa học của NH3 là:
  A. Tính bazơ mạnh, tính khửB. Tính bazơ yếu, tính oxi hóa
  C. Tính khử, tính bazơ yếuD. Tính bazơ mạnh, tính oxi hóa
 3. NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các đk coi như có đủ)

  A. HCl ,O2 , Cl2 , CuO ,dd AlCl3                             B. H2SO4 , PbO, FeO ,NaOH .     

  C. HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 .                                   D. KOH , HNO3 , CuO , CuCl2

 4. Khi đốt khí NH3 trong khí clo, khói trắng bay ra là

  A. NH4Cl                          B. HCl                              C. N2                      D. Cl2

 5. Phương trình phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của NH3?

  A/ 4NH3  + 5O2 →   4NO  +  6H2O             B/ NH3  +  HCl  →   NH4Cl

  C/ 8NH3  + 3Cl2 →  6NH4Cl  + N2               D/ 2NH3 +3CuO  → N2 + 3Cu  + 3H2O

 6. Cặp chất muối nào tác dụng với dd NH3 dư đều thu được kết tủa?

   A. Na2SO4 , MgCl2              B. CuSO4 , FeSO4  C. AlCl3 , FeCl3              D. AgNO3 , Zn(NO3)2

 7. Vai trò của NH3 trong phản ứng :4 NH3 + 5 O24 NO +6 H2Olà

       A.Chất khử                  B. Chất oxi hóa                           C. Axit                     D. Bazơ

 8. Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc. Sau đó đưa 2 đũa lại gần nhau thì thấy xuất hiện

      A.khói màu trắng.                B.khói màu tím.        C.khói màu nâu.             D.khói màu vàng.

 9. Phản ứng nào dưới đây cho thấy NH3 có tính bazơ ? (đk thích hợp)

  A. 8NH3 + 3Cl2   →   N2 + 6NH4Cl                         B.   NH3 + HNO3   →      NH4NO3

  C. 4NH3 + 5O2   → 4NO + 6H2O                   D. 3CuO + 2NH3   →   N2 + 3Cu + 3H2O

 10. Amoniac có những tính chất đặc trưng sau:

  1) Hoà tan tốt trong nước;            2) Tác dụng được với axit;                3) Nặng hơn không khí;     

  4) Tác dụng được với oxi;           5) Tác dụng được với kiềm;               6) Khử được với hidro;          

  7) Dung dịch NH3 làm quỳ tím ẩm  hoá xanh.  Trong số những tính chất trên, tính chất đúng là

  A. 1, 2, 4, 7                        B. 1, 2, 3, 4, 6, 7                C. 1, 4, 5, 7              D. Tất cả đều sai

 11. Muối amoni là chất điện li thuộc loại nào?

  A. yếu                               B. trung bình           C. mạnh                  D. tất cả đều đúng.

 12. Để nhận biết các dung dịch (NH4)2SO4, NH4Cl, NaNO3 chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là

  A. HCl.                       B. KOH.                 C. BaCl2.                D. Ba(OH)2.

 13. Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, người ta có thể dùng chất

  A. NaNO3                    B. NH4NO3             C. NH4HCO3          D. (NH2)2CO

 14. Dãy chất nào sau đây khi nhiệt phân thu được NH3

  A. NH4Cl, NH4NO3, NH4NO2.                           B. NH4Cl, (NH4 )2CO3, NH4HCO3.

  C. NH4Cl, (NH4 )2SO4 , NH4HCO3.                    D. Cả A, B và C đều đúng

 15. Để điều chế 2 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 cần dùng ở cùng điều kiện là

  A. 8 lít                    B. 2 lít                    C. 4 lít                    D. 1 lít.

   

    

 16. Dùng 4,48 lít khí NH3 (đkc) sẽ khử được bao nhiêu gam CuO?

  A. 48g                    B. 12g                    C. 6g                      D. 24g.

   

   

   

 17. Cho dd KOH dư vào 50 ml dd (NH4)2SO4 1M .Đun nóng nhẹ , thu được thể tích khí thoát ra (đkc)

     A. 2,24 lít                               B.1,12 lít                 C. 0,112 lít               D. 4,48 lít

 

 

 

Tác giả: GV: TRẦN THỊ YẾN PHƯỢNG

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87