Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 2/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 308

TRẮC NGHIỆM AXIT - BAZƠ - MUỐI - GV: TRẦN THỊ CẨM TÚ

TRẮC NGHIỆM

 1. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

  A. Ancol etylic.                 B. giấm ăn.                              C. KOH nóng chảy.                D. dd muối ăn

 2. Chất nào sau đây dẫn điện được?

  A. KCl rắn, khan.               B. dd glixerol.             C. nước biển.                          D. dd glucozơ

 3. Những chất tan trong nước phân li ra cation H+

  A. bazơ.                                          B. muối.                                              C. axit.                                                 D. ancol etylic

 4. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện ly mạnh?

  A. H2SO4, Zn(OH)2, CaCl2.                                                           B. KCl, HClO4, NH4NO3.

  C. CaSO4, Mg(OH)2, H2SO3.                                                        D. NaF, PbCl2, CH3COOH.

 5. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện ly yếu?

  A. MgCl2, KOH, CH3COOH.                                                        B. Mg(OH)2, H2S, HClO.

  C. NaCl, AgNO3, Ba(OH)2.                                                           D. AgCl, HNO3, NaOH.

 6. Dung dịch CuBr2 trong axeton không dẫn điện. Để dung dịch này dẫn điện được thì phải thêm chất nào sau đây?

  A. C2H5OH.                                    B. H2O.                                                           C. NaCl.                                       D. CH3COOH.

 7. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,010M. Dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

  A. CuSO4.                          B. NaCl.                                              C. K2SO4.                                            D. HCl.

 8. Dung dịch nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

  A. KBr 0,02M.                   B. KBr 0,01M.                                    C. KBr 0,20M.                                    D. KBr 0,10M.

 9. Hidroxit lưỡng tính là những hidroxit khi tan trong nước

  A. phân li ra cation H+.                                                                              B. phân li ra anion OH-.

  C. vừa phân li ra H+, vừa phân li ra OH-.                          D. phân li như bazơ.

 10. Dãy chất nào dưới đây gồm các hidroxit lưỡng tính?

  A. Zn(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2.                                       B. KOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2.

  C. Mg(OH)2, NaOH, Zn(OH)2.                                                     D. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Sn(OH)2.

 11. Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

  A. Zn(OH)2, Ca(OH)2, NaHCO3                                                  B. Na2CO3, KOH, (NH4)2CO3     

  C. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3                                                  D. Al(OH)3, NaHCO3, Zn(OH)2

 12. Dãy chất gồm các axit có khả năng điện ly nhiều nấc là

  A. HCl, HNO3, HF.                                                                                              B. H2S, HClO, H3PO4.

  C. H2SO4, H2S, H3PO4.                                                                            D. HBr, CH3COOH, H2SO3.

 13. Dãy chất gồm các muối trung hòa là

  A. NaCl, NaHSO3, K2SO4.                                                                       B. MgCl2, KNO3, KH2PO4.

  C. Ca(HCO3)2, Na2HPO4, KHS.                                                   D. Na2S, CuSO4, MgCl2.

 14. Chọn định nghĩa đúng về muối axit:

  A. Nếu anion gốc axit của muối còn hidro có khả năng phân li ra H+ được gọi là muối axit.

  B. Hợp chất khi tan trong nước phân li ra H+ được gọi là muối axit.

  C. Nếu anion gốc axit của muối không còn hidro có khả năng phân li ra H+ được gọi là muối axit.

  D. Hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại và anion gốc axit được gọi là muối axit.

 15. Theo Arenuit, chất nào sau đây là bazơ?

  A. Cr(NO3)3.                                              B. RbOH.                                            C. KMnO4.                                              D. HClO3.

 16. Theo thuyết Bronstet, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Trong thành phần bazơ không nhất thiết phải có ion OH-

  B. Axit và bazơ không thể là ion.

  C. Bazơ là chất có khả năng nhận proton.

  D. Trong thành phần axit phải có hidro có thể điện ly cho H+.

 17. Một dung dịch có [H+] = 2,5.10-4 M. Môi trường của dung dịch này là

  A. axit.                                                       B. bazơ.                                                           C. trung tính.              D. không xác định.

 18. Chọn câu trả lời sai trong các câu sau:

  A. Dung dịch có pH>7 có môi trường bazơ.                     B. Dung dịch có pH=7 có môi trường trung tính.

  C. Giá trị [H+] tăng thì giá trị pH tăng.                             D. Dung dịch có pH<7 có môi trường axit.

 19. Dung dịch CH3COONa có giá trị

  A. pH=7.                                                    B. pH >7.                                C. không xác định được.                   D. pH <7.

 20. Dung dịch muối nào sau đây có pH>7?

A. NH4Cl.                                       B. Na2SO4.                              C. K2S.                                                            D. NH4NO3.

 

Tác giả: GV: TRẦN THỊ CẨM TÚ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87