Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 22/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 2208

TRẮC NGHIỆM: BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - GV: PHẠM THỊ HƯƠNG TRANG

Trắc nghiệm BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

 

Câu 1 : Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là :

 1. X ở ô số 7, chu kì 2, nhóm VA                               
 2. C. X ở ô số 5, chu kì 3, nhóm IIIA
 3. X ở ô số 3, chu kì 2, nhóm IIA                               
 4. D. X ở ô số 4, chu kì 2, nhóm IIIA

Câu 2 : Phát biểu sai

 1. Căn cứ vào số lớp electron trong nguyên tử để xếp các nguyên tố thành chu kì.
 2. Căn cứ vào số electron lớp ngoài cùng trong một nguyên tử để xếp các nguyên tố thành một chu kì.
 3. Căn cứ vào số electron lớp ngoài cùng trong một nguyên tử để xếp các nguyên tố thành nhóm A
 4. Căn cứ vào số electron hóa trị trong nguyên tử để xếp các nguyên tố thành nhóm.

Câu 3 : Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron 1s22s22p3, công thức hợp chất khí với hidro và công thức oxit cao nhất là :

 1. RH2, RO         

B. RH4, RO2                    

      C. RH3, R2O5                   

      D. RH5, R2O3

Câu 4 : Trong một nhóm A của bảng tuần hoàn, đi từ trên xuống dưới thì điều khẳng định đúng là

 1. bán kính nguyên tử giảm dần                               

  C. bán kính nguyên tử tăng dần

 2. độ âm điện tăng dần                                               

D. tính kim loại giảm dần

Câu 5 : Cation R+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của R trong bảng tuần hoàn là

 1. chu kì 3, nhóm IA    

B. chu kì 3, nhóm VIIA          

      C. chu kì 3, nhóm VIA          

      D. chu kì 4, nhó IA

Câu 6 : Cho các nguyên tố có cấu hình : X : 1s22s22p63s2 ; Y : 1s22s22p63s23p64s1 ;  Z : 1s22s22p63s23p63d14s2   

T : 1s22s22p63s23p5. Các nguyên tố cùng chu kì là :

 1. X và Y                                    

B. X và Z             

C. Y và Z              

D. Z và T

Câu 7 : Phát biểu sai

 1. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
 2. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần.
 3. Nguyên tử của các nguyên tố cùng chu kì có số electron bằng nhau.
 4. Trong một chu kì, số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8.

Câu 8 : Cho biết nguyên tử Cu có Z = 29. Vị trí của Cu trong bảng tuần hoàn là

 1. chu kì 3, nhóm IIB  

B. chu kì 4, nhóm IB           

C. chu kì 4, nhóm IIA    

D. chu kì 3, nhóm IB

Câu 9 : X và Y là hai nguyên tố ở cùng nhóm A và thuộc hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử của X và Y bằng 32. X và Y là

 1. N (Z=7) và P (Z=15)                                    

  C. Mg (Z=12) và Ca (Z=20)  

 2. Al (Z=13) và Ga (Z=31)                  

D. Na (Z=13) và K (Z=19)

Câu 10 : Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất giống nhau về

 1. Ở vỏ electron của nguyên tử các nguyên tố nhóm A đó có số electron như nhau.
 2. Có số lớp electron như nhau.
 3. Có số electron ngoài cùng như nhau.
 4. Có cùng số electron s hay p.

Câu 11 : Tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

A. hóa trị cao nhất với oxi.   

B. khối lượng nguyên tử   

C. số lớp electron    

D. số electron ở vỏ nguyên tử

Câu 12 : Tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

 1. Số lớp electron                    

B. Nguyên tử khối        

      C. Số electron lớp ngoài cùng

D. Điện tích hạt nhân

Câu 13 : Trong một chu kì đi từ trái qua phải :

 1. Tính kim loại và tính phi kim tăng                      

  C. Tính kim loại và tính phi kim giảm

 2. Tính kim loại tăng và tính phi kim giảm                        

D. Tính kim loại giảm và tính phi kim tăng 

Câu 14 : Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố như sau :      

1. 1s22s22p63s2  ; 2. 1s22s22p63s23p5          3. 1s22s22p63s23p63d54s2 ; 4. 1s22s22p6.

Các nguyên tố kim loại là :

 1. 1, 2, 4                         

B. 1, 3                              

C. 2, 4                              

D. 1, 2, 3, 4

Câu 15 : Cho các nguyên tố có số hiệu nguyên tử  là : ZA  = 4, ZB = 12, ZC =  14, ZD = 17, ZE = 20. Nguyên tử những nguyên tố nào có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau ?

A. A, B, C                   

B. A, B, E                   

C. B, D, E                   

D. A, D, E 

Câu 16 : Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (Z=16) là

A. 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5          

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4                     

C. 1s2 2s1 2p6 3s2 3p5             

D. 1s2 2s2 2p7 3s2 3p3

Câu 17 : Ion Y2- có cấu hình electron là : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 3, nhóm VIIA     

B. Chu kì 3, nhóm VA       

C. Chu kì 3, nhóm VIA      

D. Chu kì 4, nhóm IA

Câu 18 : Biết nguyên tử Al có cấu hình : 1s22s22p63s23p1.  Câu nào sau đây sai ?

A. lớp K có 2 electron        

B. lớp L có 8 electron         

C. lớp M có 3 electron          

D. lớp ngoài cùng có 1 electron

Câu 19: Phát biểu đúng

 1. phi kim mạnh nhất là iot               

  C. kim loại mạnh nhất là liti

 2. phi kim mạnh nhất là flo               

D. kim loại yếu nhất là franxi

 Câu 20 : Dãy sắp xếp các nguyên tử theo chiều bán kính giảm dần là (Mg (Z=12), S (Z=16), Cl (Z=17), F (Z=9)).

A. Mg > S > Cl > F       

 B. Cl > F > S > Mg        

C. F > Cl > S > Mg         

D. S > Mg > Cl > F

 

Tác giả: PHẠM THỊ HƯƠNG TRANG

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164