Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 2/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 564

TRẮC NGHIỆM PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION - GV: PHẠM THỊ HƯƠNG TRANG

TRẮC NGHIỆM

 1. Dãy chất nào gồm các chất có pH<7?

  A. NH4Cl, Cu(NO3)2.                     B. KCl, MgSO4.                      C. NaOH, NaHCO3.                        D. HCl, Na2SO4.

 2. Dãy chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

  A. KCl, NaNO3.                             B. ZnCl2, NaHCO3.     C. H2SO4, FeCl2.                                D. Ca(OH)2, Na2S.

 3. Chọn dãy chứa các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

  A. Mg2+, Cl-, SO42-, NH4+.                                                                         B. Zn2+, S2-, OH-, Na+.

  C. Ca2+, Cu2+, SO42-, CO32-.                                                                       D. HCO3-, K+, H+, Cl-.

 4. Cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất khí mà không tạo kết tủa?

  A. FeS + HCl.                                B. KCl + AgNO3.                    C. BaCO3 + H2SO4.                        D. NaOH + Zn(OH)2

 5. Cặp chất nào sau đây không phản ứng với nhau?

  A. HNO3 + Cu(OH)2.                    B. MgCl2 + Na2SO4.              C. KI + AgNO3.                        D. HClO + KOH.

 6. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?

  A. KOH + HCl → KCl + H2O.                                                      B. BaCl2 + K2SO4 → BaSO4¯ + 2KCl.

  C. ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2 + Na2SO4.                     D. FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2­ + 2H2O.

 7. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?

  A. Cu + 2FeCl3 →  CuCl2 + 2FeCl2.                                 B. Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O.

  C. Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4¯ + 2NaNO3.     D. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.

 8. Phương trình phân tử nào sau đây có phương trình ion thu gọn là CO32- + 2H+→ CO2 +H2O

  A. BaCO3 + 2HCl→ BaCl2 + CO2 + H2O. B. CaCO3 + 2HCl→ CaCl2 + CO2 + H2O.

  C. Na2CO3 + 2HCl→ 2NaCl + CO2 + H2O.          D. BaCO3 + H2SO4 →BaSO4 + CO2 + H2O.

 9. Phương trình phân tử nào sau đây có phương trình ion thu gọn là Fe3+ + 3OH- →Fe(OH)3

  A. FeCl3 + 3NaOH→ Fe(OH)3 + 3NaCl.                 B. Fe2(SO4)3 + Ba(OH)2→ Fe(OH)3 + BaSO4.

  C. 2FeCl3 + 3Cu(OH)2→ 2Fe(OH)3 + 3CuCl2.     D. FeCl3 + Al(OH)3→ Fe(OH)3 + AlCl3.

 10. Nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch K3PO4 0,2M là

  A. K+: 0,2M và PO43- : 0,2M.                                                        B. K+: 0,3M và PO43- : 0,2M.

  C. K+: 0,6M và PO43- : 0,2M.                                                        D. K+: 0,6M và PO43- : 0,3M.

   

   

 11. Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100ml dung dịch KOH 0,5M được dung dịch A. Nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch A là

  A. 0,65M.                           B. 0,55M.                                            C. 0,75M.                                D. 1,5M.

   

 12. Trộn 150ml dung dịch NaOH 0,1M với 250ml dung dịch NaCl 0,1M. Nồng độ mol ion Na+ trong dung dịch là

  A. 0,1M.                                  B. 0,2M.                                              C. 0,15M.                                    D. 0,4M.

 13. Dung dịch X chứa a mol S2-, b mol Na+, c mol NH4+, d mol PO43-. Mối liên hệ giữa a, b, c, d là

  A. a + d = c +         b                      B.  2a + 3d = b + c                  C. 2a + d = b + 3c.                        D. 3d + c = 2a + b.

   

   

 14. Dung dịch Y chứa 0,1 mol K+, 0,2 mol Cu2+, 0,15 mol SO42- và x mol Cl-. Giá trị của x là

  A. 0,1 mol.                         B. 0,2 mol.                                          C. 0,15 mol.                                        D. 0,3 mol.

   

   

 15. Một dung dịch chứa 0,1 mol Fe2+, 0,2 mol Al3+, x mol Cl- và y mol SO42-. Khi cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất rắn khan. Chọn giá trị đúng của x, y.

A. x=0,25 ; y=0,25.            B. x=0,15 ; y=0,35.                 C. x=0,3 ; y=0,2.                                 D. x=0,2 ; y=0,3.

 

 

Tác giả: GV: PHẠM THỊ HƯƠNG TRANG

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87