Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 17/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 224

GIÁO ÁN AMONIAC NH3 - GV: LÊ PHƯỚC SANG

 

AMONIAC

I. CAÁU TAÏO PHAÂN TÖÛ

 - CTPT       NH3

 - CTCT                  H – N – H

                               H

-Phaân töû NH3 coù caáu taïo hình thaùp , ñaùy laø moät tam giaùc ñeàu .

- Phaân töû NH3 laø phaân töû phaân cöïc .

II . TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ

- Laø chaát khí khoâng maøu , muøi khai vaø xoác , nheï hôn khoâng khí .

- Khí NH3 tan raát nhieàu trong nöôùc , taïo thaønh dung dòch amoniac coù tính kieàm yeáu .

III. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC

1. Tính bazô yeáu

a. Taùc duïng vôùi nöôùc

Trong dung dòch NH3 laø moät bazô yeáu , ôû 250C ,  Kb = 1,8. 10-5

NH3 + H2O      NH4+  + OH 

b. Taùc duïng vôùi axít  taïo thaønh muoái amoni .

Víduï:  2NH3  +  H2SO4 ® (NH4)2SO4

          Hay :  NH3 + H+ ® NH4+ .

          NH3(k) + HCl(k) ®  NH4Cl(r )  ( khoùi traéng )

® Phaûn öùng duøng ñeå nhaän bieát khí NH3 .

c. Taùc duïng vôùi dung dòch muoái cuûa nhieàu kim loaïi , taïo keát tuûa hiñroxit cuûa chuùng .

Ví duï :        Al3++  3NH3 + 3H2® Al(OH)3  +  3NH4+

+ 2NH3 + 2H2O ® Fe(OH)2Œ + 2NH4+

2 . Khaû naêng taïo phöùc

 Dung dòch amoniac coù khaû naêng hoøa tan hiñroxit hay muoái ít tan cuûa moät soá kim loaïi , taïo thaønh caùc dung dòch phöùc chaát .

Ví duï :

*  Vôùi Cu(OH)2

Cu(OH)2    +   4 NH3®   [Cu(NH3)4](OH)2

- Phöông trình ion :

Cu(OH)2 + 4NH3 ® [Cu(NH3)4]2++ 2OH-

                                                                Maøu xanh thaãm

* Vôùi AgCl

AgCl + 2NH3 ®[Ag(NH3)2] Cl

Hay    AgCl + 2NH3 ® [Ag(NH3)2]+ + Cl-

=>Söï taïo thaønh caùc ion phöùc laø do söï keát hôïp caùc phaân töû NH3 baèng caù electron chöa söû duïng cuûa nguyeân töû nitô vôùi ion kim loaïi

3. Tính khöû

a.Taùc duïng vôùi oxi

- Amoniac chaùy trong khoâng khí vôùi ngoïn löûa maøu luïc nhaït :

          4NH3 +3O2 ® 2N2 + 6H2O .

- Khi coù xuùc taùc laø hôïp kim platin vaø iriñi ôû 850 – 9000C :

4NH3 +5O2 ® 4NO + 6H2O .

b.Taùc duïng vôùi clo

- Khí NH3 töï boác chaùy trong khí Clo taïo ngoïn löûa coù khoùi traéng :

2NH3 + 3Cl2 ®  N20 +6HCl .

- Khoùi traéng laø nhöõng haït NH4Cl sinh ra do khí HCl vöøa taïo thaønh hoùa hôïp vôùi NH3 .

c. Taùc duïng vôùi moät soá oxit kim loaïi:

- Khi ñun noùng , NH3 coù theå khöû oxit cuûa moät soá kim loaïi thaønh kim loaïi

Ví duï  :                 2NH3 + 3CuO   3Cu  +      N2    + 3H2O

IV. ÖÙNG DUÏNG : SGK

V. ÑIEÀU CHEÁ

1. Trong phoøng thí nghieäm :

- Cho muoái amoni taùc duïng vôùi kieàm noùng :

2NH4Cl   +  Ca(OH)2 ® 2NH3 +  CaCl2 +2H2O

- Ñun noùng dung dòch amoniac ñaëc .

2. Trong coâng nghieäp:

N2(k)  + 3H2(k)  2NH3

Vôùi nhieät ñoä : 450 – 5000C .

Aùp suaát : 300 – 1000 at

Chaát xuùc taùc : Fe hoaït hoùa

 

 

Tác giả: LÊ PHƯỚC SANG

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87