Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 22/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 3008

TRẮC NGHIỆM: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

TRẮC NGHIỆM CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

 

CÂU 1: Điền vào các chỗ trống sau bằng những từ thích hợp

 1. Cho đến thế kỉ 19, rất nhiều nhà bác học cho rằng: mọi chất đều được tạo nên từ những phần tử cực kì……………………….không phân chia được nữa: đó là…………………………. Là có thật và có cấu tạo phức tạp hơn là người ta vẫn tưởng
 2. Ngày nay người ta đã biết rằng……………………….gồm có hạt nhân mang điện dương và………………………..mang điện âm

 

CÂU 2: Khoanh tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng, và vào chữ S nếu câu đó là sai

 1. Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất ở trạng thái hóa hợp và mang điện
 2. Nguyên tử gồm những hạt có mang điện
 3. Nguyên tử là hạt đại diện cho nguyên tố hóa học và không bị chia nhỏ trong phản ứng hóa học
 4. Những nguyên tử của một nguyên tố hóa học thì thuộc cùng một loại và đồng nhất như nhau
 5. Nguyên tử là một hệ trung hòa điện tích
 6. Trong một nguyên tử, khi biết điện tích hạt nhân Z (số hiệu nguyên tử) ta có thể suy ra số electron, proton và nơtron của nguyên tử ấy

 

 

Đ S

Đ S

 

Đ S

 

Đ S

Đ S

 

Đ S

 

CÂU 3: Trong một nguyên tử ta sẽ biết số electron, proton và nơtron khi biết

 1. Số electron và số nơtron
 2. Số proton và nơtron
 3. Cả 2 câu trên đều đúng

 

CÂU 4: Giả sử rằng một tờ nhật báo loan tin người ta vừa khám phá ra một nguyên tố mới có khối lượng nguyên tử ở giữa khối lượng nguyên tử Nitơ và Oxi. Anh chị có tin rằng nguyên tố đó có thực hay không?               C                   K

 

CÂU 5: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

 1. Nguyên tử được cấu tạo bởi 3 loại hạt: proton, nơtron và electron
 2. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân và vỏ electron
 3. Nguyên tử cấu tạo bởi các điện tử mang điện âm
 4. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ electron mang điện âm

Hãy chọn phát biểu đúng nhất của cấu tạo nguyên tử trên đây.

 

CÂU 6: Chọn phát biểu đúng của cấu tạo hạt nhân nguyên tử.

 1. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton
 2. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron
 3. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton không mang điện và các hạt nơtron mang điện dương
 4. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton mang điện dương và các hạt nơtron không mang điện

 

CÂU 7: Chọn định nghĩa đúng của điện tích hạt nhân nguyên tử Z

 1. Số electron của nguyên tử
 2. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử
 3. Số proton trong hạt nhân
 4. Số nơtron trong hạt nhân Khối lượng của nguyên tử

CÂU 8: Đường kính của nguyên tử có cỡ khoảng bao nhiêu:

A. 10-6 m           B. 10-8 m           C. 10-10 m       D. 10-20 m

 

CÂU 9: Khối lượng của một nguyên tử vào cỡ:

A. 10-6 kg           B. 10-10 kg        C. 10-20 kg      D. 10-26 kg

 

CÂU 10: Điện tích chung của nguyên tử là:

A. Dương          B. Âm               C. Trung hòa

 

CÂU 11: Hạt proton có điện tích:

 1. Cùng điện tích với hạt electron
 2. Có điện tích dương ngược dấu với điện tích của electron
 3. Trung hòa

 

CÂU 12: Khoang tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng, và vào chữ S nếu câu đó là sai

 1. Điện tích của electron bằng điện tích của nơtron
 2. Khối lượng của proton xấp xỉ bằng khối lượng của electron
 3. Điện tích của proton bằng điện tích của electron về giá trị tuyệt đối
 4. Có thể chứng minh sự tồn tại của các electron bằng thực nghiệm
 5. Trong một nguyên tử trung hòa về điện, số proton bằng số electron
 6. Khối lượng của một nguyên tử được phân bố đều trong nguyên tử

 

CÂU 13: Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và electron có:

A. Proton             B. Nơtron        C. 2 điều A và B        D. Không có gì

 

CÂU 14: Cho số hiệu nguyên tử của Clo, Oxi, Natri và Hiđro lần lượt là 17, 8, 11 và 1. Hãy xét xem kí hiệu nào sau đây không đúng.

A.                 B.               C.                       D.

 

CÂU 15: Cho số hiệu nguyên tử của Cacbon, Nitơ và Flo lần lượt là 6, 7, 9. Khối lượng nguyên tử của chúng lần lượt là 12, 14, 19. Xét kí hiệu nào sau đây viết sai:

A.                   B.               C.                         D.                         E.

 

CÂU 16: Chọn định nghĩa đúng nhất của đồng vị

 1. Đồng vị là những chất có cùng điện tích hạt nhân Z
 2. Đồng vị là những chất có cùng số nơtron trong nhân
 3. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron (N)
 4. Đồng vị là những nguyên tử có cùng trị số Z, nhưng khác trị số A
 5. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối A
 6. Đồng vị là những chất có cùng trị số của Z, nhưng khác trị số A

 

CÂU 17: Phát biểu nào sau đây không đúng:

 1. Z là số proton trong hạt nhân
 2. Số khối A = Z + N
 3. Hidro và Đơteri là 2 nguyên tố đồng vị
 4. Khối lượng của nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron và electron có trong nguyên tử

 

 1. Khối lượng nguyên tử của các nguyên tố hóa học là khối lượng nguyên tử trung bình của hỗn hợp các đồng vị có kể đến tỉ lệ phần trăm của mỗi đồng vị

 

CÂU 18: Nhận định 2 kí hiệu . Câu trả lời nào đúng trong các câu trả lời sau:

 1. X và Y cùng thuộc về một nguyên tố hóa học
 2. X và Y là các nguyên tử của 2 chất đồng vị
 3. X và Y cùng có 25 electron
 4. Hạt nhân của X và Y cùng có 25 hạt (proton và nơtron)
 5. Cả B và C

 

CÂU 19: Chọn định nghĩa đúng của nguyên tố hóa học:

 1. Tất cả những nguyên tử có cùng số nơtron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học
 2. Tất cả những nguyên tử có cùng số electron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học
 3. Tất cả những nguyên tử có cùng số electron, proton, nơtron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học
 4. Tất cả những nguyên tử có cùng số khối đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học
 5. Tất cả những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Z đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học

 

CÂU 20: Nhận định các tính chất:

 1. Các nguyên tử có cùng số electron xung quanh nhân
 2. Các nguyên tử có cùng số proton trong nhân
 3. Các nguyên tử có cùng số nơtron trong nhân
 4. Cùng có hóa tính giống nhau

    Các chất đồng vị có cùng các tính chất

A. I + II      B. I + III         C. I+ II + IV          D. I + II + III           E. I + II + III + IV

 

Tác giả: NGUYỄN MỸ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164